Створення: 25.03.2014

Повідомлення про проведення загальних зборів – 28/04/2014

Приватне акціонерне товариство «Ремонтно-будівельне управління № 1″ скликає загальні збори акціонерів 28.04.2014р. о 09.30 за адресою: м.Херсон, вул.Фонтанна, 7-А, кабінет директора, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2013р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2013р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 17.04.14.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за адресою товариства, звернувшись до Хлевитського І.В. у приймальні.

Реєстрація учасників зборів 28.04.14 з 09.00 до 09.30 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (2013р./2012р.):

 • Усього активів 333/428.
 • Основні засоби 333/333.
 • Запаси 0/89.
 • Сумарна дебіторська заборгованість 0/6.
 • Власний капітал 333/333.
 • Статутний капітал 3/3.
 • Поточні зобов’язання 221/315.
 • Збиток -26/0.
 • Кількість акцій 6584/6584.
 • Чисельність працівників 1/0.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 57(1810) від 25.03.14.