Створення: 26.03.2015

Повідомлення про проведення загальних зборів – 27/04/2015

Приватне акціонерне товариство «Ремонтно-будівельне управління № 1″ скликає загальні збори акціонерів 27.04.2015р. о 09.00 за адресою товариства: м.Херсон, вул.Фонтанна, 7-А, кабінет директора, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2014р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2014р.
 5. Обрання наглядової ради та ревізора.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 21.04.15.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час, звернувшись у приймальні до директора Хлевитського І.В.

Реєстрація учасників зборів 27.04.15 з 08.45 до 09.00 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) (2014/2013):

 • Усього активів 333/333.
 • Основні засоби 333/333.
 • Власний капітал 112/112.
 • Статутний капітал 3/3.
 • Непокритий збиток -89/-89.
 • Поточні зобов’язання 221/221.
 • Кількість акцій 6584/6584.
 • Чисельність працівників 1/1.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 58(2062) від 26.03.15.