Створення: 25.03.2013

Повідомлення про проведення загальних зборів – 26/04/2013

ПрАТ «РБУ- 1» скликає загальні збори акціонерів 26.04.2013р. о 09.30 за адресою: м.Херсон, вул.Фонтанна, 7-А, кабінет директора, з таким порядком денним:

  1. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2012р.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
  3. Затвердження звіту, балансу товариства і порядку покриття збитків  за 2012р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 22.04.13.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час за адресою товариства, звернувшись до приймальні.

Реєстрація учасників зборів 26.04.13 з 09.00 до 09.30 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2012 р. (тис. грн.)

Найменування показника

звітний період

поперед. період

Усього активів

428

492

Основні засоби

333

251

Запаси

89

216

Сумарна дебіторська заборгованість

6

8

Грошові кошти та їх еквіваленти

0

17

Власний капітал
Статутний капітал

3

3

Поточні зобов’язання

315

354

Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)

6584

6584

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1

3

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 55(1559) від 21.03.13.